Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prípadne prihlásením na odber newslettera alebo prehliadaním našich webových stránok umožňujete spoločnosti PALT, s. r. o., so sídlom Krumlovská 511, 460 08 Liberec 8, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem pod spisovou značkou6 C7 (ďalej len ako „Správca“ či „Správca osobných údajov“) spracovávať vaše osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) majú za úlohu informovať vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR”) o tom, aké údaje o vás zhromažďujeme, za akým účelom (a akým spôsobom vaše údaje využívame), z akého (právneho) dôvodu a ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať. Ďalej vás tieto zásady informujú o tom, aké sú vaše práva v súvislosti nami využívanými osobnými údajmi a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR.

Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Ďalej uvádzame, o aké konkrétne údaje ide.

V evidencii objednávok spracovávame vaše osobné údaje v tomto rozsahu: Meno a priezvisko, fakturačná a/alebo doručovacia adresa (ulica, mesto, PSČ), e-mail, telefón, heslo v zašifrovanej podobe (iba v prípade vytvorenia osobného účtu), IČO, DIČ (ak objednávate tovar tzv. "na firmu"), IP adresu a údaj o nakúpenom tovare a jeho cene.

V prípade, že si u nás vytvoríte účet (registrácia), v evidencii registrovaných užívateľov spracovávame vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Registrácia taktiež umožňuje jednotlivým registrovaným zákazníkom viesť a spravovať ich profil.

Cookies

Rovnako ako každá internetová stránka používa aj náš web cookies.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sa súbory cookies zasielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná (nejde teda o osobný údaj), a to ani s využitím ďalších informácií v našej držbe. Informácie môžu napríklad zahŕňať typ použitého zariadenia a prehliadača, jazykové preferencie alebo stránky, ktoré boli navštívené. Tiež môžu zaistiť, aby ste sa z reklám dozvedeli o produktoch, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a preferenciám a vy sa tak nemuseli dívať na niečo, čo s vami nemá nič spoločné. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookie používame na rozpoznávanie opakovaných návštev na našich webových stránkach na uľahčenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá preferenčné miestne a jazykové nastavenia používateľa a náhodne priradený identifikátor vašej návštevy.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov a aj pre potreby internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame na vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré na našich stránkach prevádzkujeme). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov. Proste a jednoducho, aby ste sa ľahšie a rýchlejšie dostali k tomu, čo vás zaujíma.

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Ak však používanie súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Ďalšou možnosťou je prezerať stránky v tzv. anonymnom režime, keď sa cookies neukladajú.

Ak bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Vy ako používatelia máte možnosť odmietnuť používanie cookies. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • v prípade nákupu tovaru spracovávame vaše osobné údaje na to, aby sme riadne a včas doručili vašu objednávku, 

 • v prípade starostlivosti o zákazníkov – ak sa na nás obrátite s otázkou/problémom (napr. vybavovanie reklamácie), musíme na jeho zodpovedanie/vyriešenie prípadne spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcom tovaru, pozri nižšie),

 • ak je zriadený užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži na prístup k vášmu užívateľskému účtu, 

 • marketingová činnosť:

  • e-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám posielame na základe vášho súhlasu s ich zasielaním. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že upravíte príslušné nastavenia v rámci svojho účtu, 

 • zlepšovanie našich služieb: na optimalizáciu prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.,

 • uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Na akých právnych podkladoch spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje potrebujeme primárne na riadne vybavenie vašej objednávky, spracovávame ich teda z dôvodu splnenia zmluvy (t. j. riadne a včasné plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám ako zákazníkovi).

Ďalej potom spracovávame vaše osobné údaje z titulu oprávneného záujmu. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky. Uloženie osobných údajov pri vašej registrácii umožňuje uľahčenie vášho ďalšieho nákupu, čo je tiež naším oprávneným záujmom.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Primárne vaše osobné údaje spracovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a vami.

Evidenciu osobných údajov udržujeme po dlhšiu dobu z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi – vzhľadom na zákonnú záručnú lehotu za akosť tovaru, premlčaciu lehotu a nastavenie a systematiku súdneho systému, vrátane lehôt na premlčanie nárokov, musíme spracovávať vaše údaje z evidencie objednávok minimálne po dobu 2 rokov. rokov odo dňa prevzatia tovaru.

Osobné údaje (iba pri registrácii) z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame a udržujeme po dobu 5 rokov odo dňa uskutočnenia vašej poslednej objednávky.

Ďalej upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo).

Ako chránime vaše údaje?

Vaše údaje sú chránené šifrovaním, heslom, zálohami a firewallom.

Komu dáta odovzdávame?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to iba z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby pri spracovaní osobných údajov však nezabezpečujeme iba vlastnými silami, využívame aj služby tretích strán. Tým máme na mysli našich partnerov, ktorí potrebujú vaše údaje pre danú službu, ktorú poskytujú. Sú to dopravcovia, poskytovateľ newslettera, poskytovateľ online chatu, poskytovateľ platobnej brány a taktiež náš developer (programátor stránok).

Títo partneri sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu. Ochrana vašich údajov je našou prioritou.

Títo partneri sú:

General Logistics Systems Czech Republic, s. r. o., Uloženka, s. r. o., Smartsupp.com, s. r. o., The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), Československá obchodní banka, a. s., CLIQUO, s. r. o.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti CLIQUO, s. r. o., a v dátovom centre spoločnosti WEDOS Internet, a. s., so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Zabezpečenie dátového centra je plne v súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je umožnený iba obmedzenému počtu interných používateľov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné. Môžu medzi nich patriť napríklad zamestnanci spoločnosti PALT, s. r. o. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktoré na svoju prácu nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený iba v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia prístup k vašim osobným dátam.

Aké vám GDPR dáva práva a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že vaše údaje budeme spracovávať, môžeme vás, na vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých v obchodných podmienkach a v týchto zásadách, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje sprístupnené.

Ak o vás budeme spracovávať vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť opraviť si svoje osobné údaje sami pomocou úprav vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz je možné požiadať o odstránenie vášho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu (napr. newsletter). To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu info@seveske-svetlo.cz. Ak takú námietku podáte, bez zbytočného omeškania vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov na spracovanie vašich osobných údajov napriek vami vzneseným námietkam a ako budeme s vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým vám naše oprávnené dôvody na spracovanie nepreukážeme, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov, teda aby sme s nimi prestali nakladať v týchto prípadoch:

1/ Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.

2/ Ak bude spracovanie vašich osobných údajov protiprávne a vy, namiesto o vymazaní, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz o obmedzení ich použitia.

3/ Ak vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať na zabezpečenie našich služieb, ale vy ich budete potrebovať na uplatnenie vašich práv.

4/ Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad vašimi záujmami.

Právo na vymazanie osobných údajov

V prípade, že zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje:

 • hoci už nie je ich spracovanie potrebné na účely, kvôli ktorým sme ich získali, 

a/alebo

 • vznesiete námietku podľa odseku vyššie a my vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov,

a/alebo

 • údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, 

máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácie, na splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme či na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@severske-svetlo.cz požiadate, aby sme vám poskytli nami spracovávané vaše osobné údaje, zašleme vám ich v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v podobnom formáte). Ak nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, vašej žiadosti, samozrejme, vyhovieme.

Právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na nás – info@severske-svetlo.cz. Ak by ste s našou pomocou neboli spokojní, máte, samozrejme, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-maile posta@uoou.cz alebo akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.

Kategória
Vnútorné
Vonkajšie
Príslušenstvo
Zľavy%

Nič nebolo nájdené.