Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu Severské Světlo: 

PALT, s. r. o.

Sídlo

Krumlovská 511
460 08 Liberec 8
Česká republika

IČ: 62743767
DIČ: CZ62743767

Adresa na vrátenie tovaru

Severské Světlo
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec 

Česká republika

 

Kontakt
tel.: +420 601 001 658
e-mail: podpora@severske-svetlo.cz

 

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, keď na jednej strane je spoločnosť PALT, s. r. o., IČO 62743767, DIČ CZ62743767, so sídlom Krumlovská 511, 460 08 Liberec, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 8995, ako predávajúci (ďalej len ako „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa či podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak rokuje.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim považovaný za podnikateľa a platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Tieto VOP ďalej rozlišujú pre účely týchto VOP Kupujúcich na Kupujúcich v rámci veľkoobchodnej spolupráce (ďalej len „Kupujúci VO“) a platia pre neho tiež pravidlá uvedené vo VOP pre Kupujúcich VO a pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

2. Oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúcich spotrebiteľov

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim spotrebiteľom od Predávajúceho;
 2. ceny tovaru sú na stránke prevádzkovanej Predávajúcim uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady objednávky.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Okamih uzavretia kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami vzniká pri vytvorení objednávky stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, Oznámením pred uzavretím zmluvy pre Kupujúcich spotrebiteľov obsiahnutom v článku 2 VOP a podmienkami Ochrany osobných údajov, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

O prijatí objednávky je Kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade (mienený v priestoroch Predávajúceho, nie toho-ktorého výrobcu) alebo nie.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

V prípade, že si Kupujúci objedná v rámci jednej objednávky a/alebo v rámci jedného dňa tovar v celkovej hodnote presahujúcej 2040 EUR vr. DPH, má Predávajúci právo jeho objednávku bez ďalšieho zrušiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj v tomto prípade:

Ponúkaný tovar sa už nevyrába a v ponuke sa objavil z dôvodu technickej chyby alebo v prípade, že výrobca Predávajúceho o ukončení výroby daného tovaru neinformoval v dostatočnom predstihu a Predávajúci tak nemohol vykonať príslušné úpravy na svojej stránke (e-shope). Predávajúci sa zaväzuje čo najskôr stiahnuť ponuku produktu, ktorý sa už nevyrába.

4. Doručenie a dodacie podmienky

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa na vec vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá vec Kupujúcemu – spotrebiteľovi v okamihu, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí Predávajúci vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Predávajúci vec na prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar Kupujúcemu VO, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo v rámci jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 2040 EUR vr. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny, prípadne úhrade dohodnutej zálohy vo výške minimálne 50 % celkovej kúpnej ceny vr. DPH. Len čo Kupujúci VO uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, prípadne dohodnutú zálohu, Predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho VO stanovenými v objednávke.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Cena dopravy zostáva bez zmeny.

5. Druhy dopravy a cena dopravy

Cena za dopravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená – vždy po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.

Tovar doručovaný kuriérom GLS

Dopravné, ak nebude uvedené inak, je zadarmo u objednávok v hodnote nad 80 eur vr. DPH – v prípade bez dobierky. Ak Kupujúci zvolí variant platby „dobierka“, účtuje sa navyše 2 eur vr. DPH.

Pri objednávkach v hodnote do 100 eur vr. DPH účtujeme dopravné 8 eur.

V prípade Kupujúceho VO sa cena dopravy prostredníctvom kuriéra GLS účtuje nasledovne:

Pri objednávkach s výškou kúpnej ceny pod 160 EUR bez DPH účtujeme dopravu 12 EUR vrátane DPH.

Pri objednávkach s výškou kúpnej ceny nad 160 EUR bez DPH je doprava zadarmo.

Tovar doručovaný službou Packeta

Dopravné, pokiaľ nebude uvedené inak, je zadarmo u objednávok v hodnote nad 80 eur vr. DPH – v prípade bez dobierky. Pokiaľ Kupujúci zvolí variant platby „dobierka“, účtuje sa navyše 2 eur vr. DPH.

Pri objednávkach v hodnote do 80 eur vr. DPH účtujeme dopravné 4 eur vr. DPH.

Pre Kupujúceho VO nie je tento spôsob dopravy dostupný.

6. Chyby tovaru

Prechod nebezpečenstva škody

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a chyby v dokladoch nutných na užívanie veci.

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených chybách a nedostatkoch je povinný Predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

Zodpovednosť Predávajúceho za chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba táto dohoda, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prezentovanej;
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

 • u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 • pri použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ Kupujúci chybu sám spôsobil.

Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vyskytne chyba v uvedenej lehote a ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 • na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;
 • na odstránenie chyby opravou veci, ak je to možné;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo že by uskutočnenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti .

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

Záruka na kvalitu

Zárukou na kvalitu sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dôjdenia veci do miesta určenia.

Kupujúci nemá právo na záruku, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.

Záručná doba výrobkov predávaných v e-shope www.severske-svetlo.sk vychádza zo zákonnej záručnej doby, čo je 24 mesiacov.

Výnimkami sú produkty s predĺženou zárukou (garantovanou výrobcom) na 5 alebo 15 rokov. V prvom prípade sa vzťahuje záruka na svietidlá s LED technológiou. V prípade druhom sa záruka vzťahuje na galvanizované svietidlá, kde sa dá záruka uplatniť na prípadnú koróziu daného svietidla. Takto predĺžená záručná doba je vždy výslovne uvedená pri konkrétnom tovare.

8. Posielanie obchodných oznámení

Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 Zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní Predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Odmietnuť súhlas so zasielaním ponukových e-mailov je možné písomne na e-mail info@severske-svetlo.cz.

9. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim spotrebiteľom

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (napr. pri svietidlách značky Vayehi).

Možnosť odstúpenia od zmluvy Kupujúcim spotrebiteľom však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Predávajúci umožňuje Kupujúcemu spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach https://www.severske-svetlo.sk/vratenie.

Odstúpiť možno aj korešpondenčne, a to na adrese:

Severské Světlo
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec

Česká republika

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal, a to na svoje náklady (Kupujúci spotrebiteľ tak napríklad platí poštovné spojené s vrátením tovaru). Kupujúci môže využiť prepravu na vrátenie tovaru zaistenú Predávajúcim (pozri https://www.severske-svetlo.sk/vratenie), a to za podmienky, že vopred uhradí poplatok vo výške 8 eur na základe vystavenej faktúry.

Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak Predávajúcemu náleží náhrada za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná s pohľadávkou Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1225 eur vr. DPH, nie je také odstúpenie od zmluvy možné vôbec.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby v cene tovaru

Okrem prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tým, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

10. Reklamácia chybného tovaru

Táto časť VOP popisuje postup, akým spôsobom postupovať v prípade reklamácie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri osobnom prevzatí od Predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť pásky, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

Všetky nezrovnalosti je potrebné Predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu ich vyznačiť v odovzdávacom protokole prepravcu alebo Kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť. Ďalej Predávajúci v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Uplatnenie reklamácie

Ako postupovať v prípade zistenia chyby na tovare:

Packeta

V prípade zvolenia možnosti odniesť tovar na jednu z pobočiek Packety môže Kupujúci postupovať takto:

 • Skopírujte si spätný kód 97210920, budete ho potrebovať na pobočke.
 • Vyplňte formulár pozri https://www.severske-svetlo.sk/vratenie.
 • Svetlo starostlivo zabaľte a odneste na pobočku Packety.
 • Do niekoľkých dní potvrdíme prijatie vráteného tovaru a zašleme späť peniaze alebo zašleme nový kus.

GLS 

 • V prípade zvolenia možnosti vyzdvihnúť tovar na adrese Kupujúceho, postupuje Kupujúci takto:
  • Vyplňte formulár pozri https://www.severske-svetlo.sk/vratenie.
  • Svetlo starostlivo zabaľte.
  • Ráno v deň vyzdvihnutia dostanete SMS o orientačnom čase a kuriér vám ho počas dňa ešte upresní.
  • Kuriér príde k vám, na balík nalepí štítok a odvezie ho.
  • Do niekoľkých dní potvrdíme prijatie vráteného tovaru a zašleme späť peniaze alebo zašleme nový kus.

11. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope www.severske-svetlo.sk sú vždy aktuálne a platné ceny v slovenskej mene (EUR) s výnimkou prípadov, keď dôjde k uvedeniu chybnej ceny, pozri ustanovenia v týchto VOP. Pre Kupujúcich VO platia ceny podľa platných cenníkov zasielaných Predávajúcim Kupujúcemu VO.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t. j. vrátane DPH (výnimkou môžu byť ceny pre Kupujúcich VO, keď sa po prihlásení na stránku www.severske-svetlo.sk zobrazujú ceny bez DPH), popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné a dobierkové, ktoré sa uvádzajú až v rámci tzv. nákupného košíka, a ktorých výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny pri zľavových kampaniach platia do vypredania zásob či pri uvedení počtu kusov akciového tovaru do vypredania stanoveného počtu kusov akciového tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr. Akciové ceny sa nevzťahujú na Kupujúcich VO.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho či pochybenia zamestnancov Predávajúceho. V takom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene, sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • pri cene tovaru je navyše alebo chýba jedna alebo viac cifier;
 • zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej zľavovej kampane.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového poukazu (voucheru, kódu a pod.) v rozpore s jeho podmienkami, najmä ide o prípady keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než pre ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny;
 • Predávajúci zistí, že zľavový poukaz už bol použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Predávajúci oprávnený požadovať okrem iného bezdôvodné obohatenie.

12. Spôsoby úhrady kúpnej ceny

Predávajúci akceptuje tieto platobné metódy:

 • platba kartou (ide o platbu vopred), nie je spoplatnené;
 • platba prevodom na účet č. 2702205827/8330; IBAN: SK05 8330 0000 0027 0220 5827, SWIFT: FIOZSKBAXXX (ide o platbu vopred), nie je spoplatnené;
 • dobierka (spoplatnené poplatkom vo výške 2 eur);
 • v prípade Kupujúceho VO možnosť zaplatiť na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia (výnimkou sú objednávky, kde si Predávajúci vyhradí, že bude hradené na základe zálohovej faktúry v čiastočnej alebo plnej výške; toto Predávajúci bez zbytočného odkladu po vytvorení objednávky Kupujúcemu VO oznámi).

Vrátenie peňazí

Ak odstúpi Kupujúci od uzavretej zmluvy s Predávajúcim alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, vráti Predávajúci Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

13. Dodacia lehota

 • Tovar na sklade
  • Pri objednávkach do 12.00 h dodávame do druhého dňa.
  • Pri objednávkach po 12.00 h dodáme do 2 pracovných dní.
 • Tovar, ktorý nie je na sklade
  • 14 pracovných dní (značka Umage)
  • 7 – 10 pracovných dní (značka Nordlux)

Predávajúci si vyhradzuje právo na primerané predĺženie vyššie uvedených dôb dodania v prípadoch, ktoré neboli spôsobené jeho zavinením (oneskorenie dodávky od výrobcu/dodávateľa, doručovanie v predvianočnom období, omeškanie na strane prepravcu a pod.).

14. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Pre riešenie sporov mimosúdne sa treba obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu www.coi.cz. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 28. 6. 2022, rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na www.severske-svetlo.sk.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše Severské světlo

Kategória
Vnútorné
Vonkajšie
Príslušenstvo
Zľavy%

Nič nebolo nájdené.